Rustilo™ 66 VCI
konzervační olej s vypařovacím inhibitorem koroze
Charakteristika
Castrol Rustilo™ 66 VCI (dříve označovaný jako Safecoat™ 66) je konzervační olej na bázi minerálního oleje
neobsahující ředidla.
Použití
Zpravidla se nanáší ponorem, postřikem nebo štětcem. Velmi vhodný prostředek pro transport a skladování.
Výhody
konzervační olej vyvinutý pro valivá ložiska
obsahuje aditivum VCI (vypařovací inhibitor koroze) zajišťující ochranu proti korozi i v plynné fázi nad olejem
Technické parametry
Název Metoda Jednotka Rustilo 66 VCI
Vzhled - - světle hnědý
Typ filmu - - olejový
Tloušťka filmu - μm 2
Doba působení protikorozní ochrany - uvnitř v obalu 5 let
Hustota při 15 °C DIN 51 757 kg/m³ 870-930
Viskozita při 20 °C DIN 51 562 mm²/s 32-38
Viskozita při 40 °C DIN 51 562 mm²/s 12-14
Bod vzplanutí DIN 51 794 °C 120
Kesternichův test DIN 50 017 cykly více než 12
Podléhá běžným výrobním toplerancím.
Castrol Rustilo 66 VCI neobsahuje PTBB, PCB ani PCT,
a je proto hodnocen jako zvláště vhodný produkt z hlediska pracovních podmínek a životního prostředí.
Tento produkt se dříve jmenoval Safecoat 66. Ke změně názvu došlo v roce 2015.
Rustilo™ 66 VCI
19 Apr 2015
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.
V tomto tisku jsou zohledneny veškeré soucasné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméne nekteré údaje mohou podléhat zmenám vzhledem
ke zmene formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek muže být bez predchozí konzultace s
námi používán výše uvádeným zpusobem. Použití výrobku jiným zpusobem, než odpovídá úcelu použití, muže být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku
uvádena. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpecnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpecnostním listu. Zmena technických parametru vyhrazena.
 

Nahoru