Informace o produktu Molub-Alloy™ CH

Tekuté mazivo pro řetězy Charakteristika Maziva na řetězy Castrol Molub-Alloy™ CH (dříve nazývaná Castrol Molub-Alloy™ Chain Oil)

jsou víceúčelová maziva navržená pro širokou škálu použití. Jsou vyrobena na bázi minerálního oleje, vysoce výkonných vysokotlakých (EP) a protioděrových aditiv spolu s pevnými mazivy Molub-Alloy. Rovněž jsou do nich zakomponovány inhibitory koroze a antioxidanty. Použití Molub-Alloy CH 22 je určen pro různé průmyslové aplikace při mazání řetězů a dopravníků, je rovněž výborné pro mazání ocelových a drátěných lan, speciálně pro lana se sisalovým nebo polypropylenovým jádrem. Díky své formulaci a aditivaci účinně chrání lana proti korozi. Molub-Alloy CH 100 je používán pro mazání řetězů a dopravníků, kde mazivo nesmí z aplikace odstřikovat. Může být použit i na řetězy, kde hrozí riziko rychlého opotřebení. Molub-Alloy CH 100 odolává vymívání vodou a detergentním čističům a nabízí ochranu proti korozi a opotřebení ve vlhkém prostředí. Maziva Molub-Alloy CH jsou používána na dopravníky a řetězy při provozních teplotách do 90 °C. Krátkodobě mohou být použity až do teplot 150 °C, ale musí být zajištěn častější interval domazávání. Aplikace maziv Molub-Alloy CH je možná natíráním, poléváním, ponorem, postřikem, automatickými nanášecími zařízeními nebo centrálními mazacími systémy. Výhody Polosuchý charakter maziva Molub-Alloy CH 22 poskytuje velmi tenký film, který i po aplikaci zachovává suchý vzhled řetězů či ocelových lan. Tak je minimalizováno nalepování abrazivního prachu, cupaniny, písku a dalších částic, které způsobují následné narušování řetězů a lan a zkracují jejich životnost Excelentní ochrana proti opotřebení při podmínkách mezního tření. Tato schopnost je speciálně důležitá při přerušovaném (start-stop) provozu, nízkých rychlostech a vysokých či rázových zatíženích. Výrazné snížení tření vede k úsporám energie při velkých zatíženích a při studených startech. Výrazné zvýšení životnosti maziva i mazaných částí. Uvedené výhody vedou k ekonomickým úsporám díky snížení nutnosti oprav a odstávek, prodloužení životnosti zařízení a domazávacích intervalů. Page: 1/2 Technické parametry Parametr Metoda Jednotky CH 22 CH 100 Viskozita ISO VG - - 22 100 hustota při 15 °C ASTM D4052/ ISO 12185 kg/m³ 891 909 Kinematická viskozita při 20 °C ASTM D445/ ISO 3104 mm²/s 59 420 Kinematická viskozita při 40 °C ASTM D445/ ISO 3104 mm²/s 22 108 Kinematická viskozita při 100 °C ASTM D445/ ISO 3104 mm²/s 3,9 10,4 Bod vzplanutí ASTM D92/ ISO 2592 °C 170 205 Bod tuhnutí ASTM D97/ ISO 3016 °C -45 -24 Korozní test, 24h, destilovaná voda ASTM D655A/ ISO 7120 - vyhovuje vyhovuje Korozní test, 24h, syntetická mořská voda ASTM D655B/ ISO 7120 - vyhovuje vyhovuje Conradsonův karbonizační zbytek ASTM D189/ ISO 6615 % hm 0,02 0,05 Čtyřkuličkový test opotřebení (1h, 40kg, 1200 ot/min, 75°C), průměr otěrové stopy ASTM D2266 mm 0,5 0,5 Čtyřkuličkový test opotřebení (1h, 300N), průměr otěrové stopy DIN 51350-3B mm 0,4 0,35 Podléhá běžným výrobním tolerancím. Maziva Molub-Alloy CH nesmí být používána ve spojení s keramickými filtry a filtry s náplní křemeliny. Tyto produkty se dříve jmenovaly Molub-AlloyTM Chain Oil. Ke změně názvu došlo v roce 2015. Molub-Alloy™ CH 19 Aug 2016 Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence. V tomto technickém listu jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu platné ke dni jeho vydání. Nicméně, některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto technického listu. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán pouze výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto technickém listu uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena. 

Nahoru