Molub-Alloy 491 C Speciální mazivo

Charakteristika Molub-Alloy™ 491 C je mazivo speciálně navržené pro použití v těžkém průmyslu, kde je v důsledku převažujících vysokých teplot nemožné použití hořlavých nebo koksujících maziv. Relativně vysoká koncentrace tuhých maziv MolubAlloy se rovnoměrně vznáší ve vodném základu. Tato tuhá maziva mají výbornou afinitu ke kovovým povrchům. Použití Molub-Alloy 491-C nalezne typické uplatnění ve slévárenství (např. tlakovém lití hliníkových ingotů), ve sklářském, gumárenském průmyslu (pro styčné plochy forem), při výrobě cementu a vápna (pro mazání tzv. bandáží pecí) a všude tam, kde strojní uzel vyžaduje pomalý přerušovaný pohyb i za teplot, které trvale překračují 150°C. Vhodný pro řešení případů častého rozebírání a oprav zaviněných zkarbonovaným nevhodným mazivem. Běžný poměr míchání Molub-Alloy® 491-C a vody je 1:10. Po krátké době aplikace takto naředěného produktu dojde na funkčních plochách k vytvoření progresivního ochranného mazacího filmu, který zabrání nežádoucímu zadírání a opotřebení těchto ploch. V některých případech lze, pokud to provozní podmínky dovolují, po krátké době ředicí poměr Molub-Alloy 491-C a vody dále zvýšit (až na 1:40). Po smíchání s vodou lze kapalinu aplikovat stříkáním, štětcem nebo jiným vhodným způsobem přímo na třecí povrchy. Při překročení 150 °C se vodná suspenze okamžitě odpařuje a zanechává aktivní mazací film rovnoměrně distribuovaný po ploše. Respektujte prosím, že mícháním produktu s vodou vzniknou nehomogenní směsi, které musí být před použitím rozmíchány. Výhody Použití až do teploty 450 °C Mazací účinek díky obsahu tuhých maziv Vrstva tuhých maziv usnadňuje montáž a demontáž součástí a obráběcích strojů a zabraňuje zapečení montovaných povrchů Při vytlačovacím procesu aktivní mazací film usnadní vlastní protlačení zpracovávaného kusu, což ve svém důsledku zkvalitní jeho povrch a sníží zmetkovost. Molub-Alloy 491 C 18 Aug 2016 Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence. V tomto technickém listu jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu platné ke dni jeho vydání. Nicméně, některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto technického listu. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán pouze výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto technickém listu uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena. 

Nahoru