Informace o produktu Molub-Alloy™ GM Gear Oil

Průmyslové převodové oleje Charakteristika Řada Castrol Molub-Alloy GM™ Gear oils (dříve označovaná jako Molub-Alloy™ Gear oils)

jsou převodové oleje zvláště vyvinuté pro uzavřené převody. Tyto oleje splňují výkonovou specifikaci API GL-4 a přesahují požadavky DIN 51517, část 3, CLP. Speciální pevné přísady Molub-Alloy GM™ vykazují afinitu k zatěžovanému povrchu a zajišťují vysokou ochranu proti opotřebení během celé životnosti náplně. Castrol Molub-Alloy GM™ Gear oils jsou vyrobeny z minerálních základových olejů tak, aby byly ideálně sladěny s pevnými přísadami Molub-Alloy. Oleje poskytují maximální protikorozní ochranu po celou svou funkční dobu a zachovávají si svou oxidační stabilitu. Vysoký viskozitní index poskytuje olejům možnost použití i při velkém kolísání teplot. EP aditiva poskytují vysokou únosnost zatížení. Použití Castrol Molub-Alloy GM™ Gear oils jsou doporučeny pro použití u převodovek s přímým i šikmým či šípovým ozubením, ale také kuželovým šikmým ozubením. Jsou speciálně zaměřeny na těžké provozní podmínky – extrémní zatížení, rázová zatížení. Tyto oleje by neměly být používány tam, kde výrobce vyžaduje použití maziv bez EP přísad. Molub-Alloy GM 300 S/ 1000 je obzvláště vhodný pro použití v uzavřených převodech strojních zařízení v těžebním průmyslu. Tyto oleje nelze použít v zařízeních se vřazeným křemelinovým filtrem. Výhody Snížené tření, nejvíce evidentní za podmínek mezního mazání, je výsledkem přítomnosti speciálních pevných maziv. Tento benefit je nejvíce zřetelný zejména při častých startech, nízkých rychlostech, vysokých a rázových zatíženích. Tvorba ochranné vrstvy díky technologii Molub-Alloy prodlužuje životnost jak strojní části, tak i maziva. Výsledkem zvýšené únosnosti mazacího filmu je snížení kontaktního tlaku, teploty a opotřebení. Reálná úspora energie při startech. Použití základového oleje, který nezpůsobuje bobtnání těsnění. Pevná maziva Molub-Alloy mažou a zlepšují kontaktní plochy těsnění. 

Technické parametry Parametr Metoda Jednotka GM 90/220 GM 690/320 GM 140/460 GM 300S/ 1000 ISO VG ASTM D2422 - 220 690 140 1000 AGMA stupeñ - - 5EP 6EP 7EP 8A EP Hustota 15°C ASTM D4052 / ISO 12185 kg/m³ 890 900 900 920 Kin Viskozita 40°C ASTM D445 / ISO 3104 mm²/s 220 320 460 1000 Kin Viskozita 100°C ASTM D445 / ISO 3104 mm²/s 19 25 30 51 Viskozitní Index ASTM D2270 / ISO 2909 - 96 100 95 97 Bod vzplanutí ASTM D92 / ISO 2592 °C 230 230 240 250 Teplota tekutosti ASTM D97 / ISO 3016 °C -18 -15 -15 -9 Korozní Test ASTM D665B / ISO 7120 známka vyhovující vyhovující vyhovující vyhovující FZG Test - A/8.3/90 nevyhovující stupeñ ISO 14635-1 stupeň zátěže při zadření >12 >12 >12 >12 Čtyřkuličkový test - Průměr otěrové stopy (40 kgf / 75°C / 1800 rpm / 1 hr) ASTM D2266 mm 0.4 0.4 0.4 0.4 Čtyřkuličkový zátěžový test - Index otěru ASTM D2783 kgf 60 60 62 62 Čtyřkuličkový zátěžový test - Bod svaru ASTM D2783 kgf 400 400 400 400 Čtyřkuličkový zátěžový test - Svarové zatížení DIN 51350-2 N 4400 4600 4600 6500 Čtyřkuličový otěrový test - Průměr otěrové stopy DIN 51350-3B mm <0.40 <0.30 <0.35 <0.40 Molub-Alloy™ GM Gear Oil oleje byly dříve dodávány pod označením Molub-Alloy™. Název produktů byl změněn v roce 2015. Molub-Alloy™ GM Gear Oil 19 Aug 2016 Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence. V tomto technickém listu jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu platné ke dni jeho vydání. Nicméně, některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto technického listu. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán pouze výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto technickém listu uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena. 

Nahoru