Alusol® M-FX
chladící a mazací kapalina mísitelná s vodou
Popis produktu
Castrol Alusol® M-FX je emulgační olej. Koncentrát. Vodou mísitelná bezchlorová
chladicí a mazací kapalina obsahující minerální olej.
Použití produktu
Castrol Alusol® M-FX je určen pro všeobecné až obtížné obrábění materiálů z oceli,
legovaných ocelí a hliníku.
Doporučené koncentrace: 5 – 10 %
Vlastnosti emulze
• v doporučených koncentracích nepění
• inhibována proti napadání barevných kovů
• neagresivní vůči pokožce, bez zápachu
• koncipována v souladu s předpisem VDI 3035, proto není agresivní vůči lakovaným povrchům
strojů
• odpovídá předpisu TRGS 611 ( hygiena a bezpečnost práce )
Typické parametry
koncentrát
viskozita při 20°C dle DIN 51562 114 mm2/s
obsah minerálního oleje dle DIN 51417 42 %
emulze
vzhled mléčná kapalina
pH 3 %-ní emulze dle DIN 51361 9,0 +/- 0,1
ochrana proti korozi dle DIN 51360/2 5 % emulze = známka 0
(bez koroze)
koeficient refraktometru 1,1
koeficient titrace Castrol Mini-labor 1,0
Dodatečné informace
Castrol Alusol® M-FX neobsahuje žádné dusitany, PTBB, PCB ani PCT, a je proto hodnocen jako
zvláště vhodný produkt z hlediska pracovních podmínek a životního prostředí.
29-08-2007
Castrol Alusol® M-FX
Strana 1/1
Veškeré výše uváděné údaje odpovídají současnému stavu našich znalostí. Tyto údaje popisují výrobek
pouze z hlediska použití.Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným
způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která
nejsou v tomto technickém listu uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání
s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Nahoru